Das Projekt “3 Kitas – 2 Sprachen – 1 Weg”

Ein  Schwerpunkt des Kooperationsprogrammes Interreg V A 2014 – 2020 ist die Zusammenarbeit im Bereich Bildung. Ziel des Projektes ist der Auf- und Ausbau einer deutsch-polnischen Kooperation von drei Kindertagesstätten mit bilingualer Ausrichtung im grenznahen Bereich zur Förderung der frühen Mehrsprachigkeit.

 

 

Der Projektraum umfasst die Insel Usedom. Durch den Neubau von drei Kindertagesstätten in Heringsdorf, Swinemünde und Zinnowitz sollen die Rahmenbedingungen verbessert werden, um den Anforderungen eines überregional nachgefragten Bildungs-angebotes gerecht werden zu können. Den Kindern soll durch das Erlernen der Nachbarsprache die Kultur des Nachbarlandes nahe gebracht und Fremdes vertraut werden. Vor dem Hintergrund der Förderung der zweisprachigen Erziehung werden Unternehmungen, wie gemeinsame Projektwochen, Sportfeste und Kunstworkshops, Sprachunterricht und Freizeitangebote durchgeführt. Durch diese Angebote, die die natürliche Neugierde und die Lernbereitschaft wecken, wird den Kindern mit Freude und ganz nebenbei der Erwerb sprachlicher und kultureller Kompetenzen ermöglicht.

 

Die Sprachvermittlung und der Erwerb kultureller Kompetenzen erfolgt dem pädagogischen Prinzip der Immersion entsprechend durch in den schulischen Alltag der Kinder integrierte Angebote der SprachassistentInnen. Hierdurch werden die deutschen und polnischen Kinder befähigt, die jeweils andere Kultur, Geschichte und Sprache zu erleben und zu erlernen. Das Projekt leistet einen wichtigen Schritt in Richtung Völkerverständigung, indem europäisches und weltbürgerliches Bewusstsein bereits im frühen Kindesalter gefördert wird.

 

Besonderes Merkmal des Projektes ist der Austausch von muttersprachlichen Fachkräften: deutsche ErzieherInnen arbeiten als SprachassistentInnen in der Kindertagesstätte in Swinemünde und polnische Fachkräfte in den deutschen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus sollen die Fachkräfte durch sprachliche und methodisch-didaktische Fortbildungen befähigt werden, Lernangebote zur Vermittlung der Sprache des Nachbarlandes im Kindergarten zu entwickeln und durchzuführen. Hierbei sollen Methoden erarbeitet werden, um Kindern bereits im frühen Alter Basisqualifikationen für den weiteren Fremdsprachenerwerb zu vermitteln. Ergänzend sollen zur Unterstützung der Sprachvermittlungsangebote für den frühen Fremdsprachenerwerb geeignete didaktische Materialien und methodische Hilfsmittel für den Elementarbereich entwickelt werden.

 

 

Projekt „3 przedszkola - 2 języki - 1 droga”

Jednym z głównych punktów programu współpracy Interreg V A jest współpraca w dziedzinie edukacji.  Celem projektu jest stworzenie i rozwój polsko-niemieckiej współpracy trzech placówek dziennej opieki nad dziećmi, skierowanych na dwujęzyczność w regionie przygranicznym w celu promowania wczesnej wielojęzyczności. Obszar projektu obejmuje wyspę Uznam. Poprzez budowę trzech placówek dziennej opieki nad dziećmi w Heringsdorfie, Świnoujściu i Zinnowitz, powinny polepszyć się warunki ramowe pozwalające na zaspokojenie zapotrzebowania na ponadregionalną ofertę edukacyjną. Dzieciom, uczącym się języka sąsiada, należy przybliżyć kulturę sąsiada i to, co jest obce.Na tle promowania edukacji dwujęzycznej przeprowadzane będą imprezy, takie jak wspólne tygodnie projektowe, dni sportu, warsztaty sztuki, zajęcia językowe i rekreacyjne.  Dzięki tym ofertom, wzbudzającym naturalną ciekawość dzieci i ich chęć do nauki, podaruje się dzieciom wiele radości i umożliwi, nawiasem mówiąc, nabycie umiejętności językowych i kulturowych.  Nauczanie języka i zdobywanie kompetencji kulturowych odbędzie się na pedagogicznej zasadzie immersji, czyli zanurzenia, za pomocą ofert asystentów językowych zintegrowanych w życie szkolne dzieci. Polskie i niemieckie dzieci będą niniejszym zdolne do doświadczenia i nauczenia się innej kultury, historii i języka. Projekt, wspierając świadomość europejską i kosmopolityczną już we wczesnym dzieciństwie, jest ważnym krokiem w kierunku porozumienia między narodami.  Szczególną cechą projektu jest wymiana specjalistów, będących rodzimymi użytkownikami języka: niemieckie wychowawczynie pracują, jako asystentki językowe w placówce dziennej opieki nad dziećmi w Świnoujściu i polscy specjaliści w niemieckich placówkach.

 

Ponadto, specjaliści, dzięki szkoleniom językowym i metodyczno-dydaktycznym, mają zdobyć kwalifikacje, aby opracować i zrealizować oferty nauczania przekazujące język kraju sąsiedniego w przedszkolu.  Do tego mają zostać opracowane metody pozwalające na zdobycie przez dzieci w młodym wieku podstawowych umiejętności do dalszej nauki języków obcych. Uzupełniającą, jako wsparcie ofert nauki języka w zakresie wczesnej nauki języków obcych, mają zostać opracowane odpowiednie materiały dydaktyczne i pomoce metodyczne na poziomie elementarnym.